ดาวน์โหลดรายละเอียด | ค้นหาข้อมูลใบสมัคร  | สมัครเรียนออนไลน์ | ผู้ดูแลระบบ

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561


เริ่มสมัครเรียนผานระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
เรียนฟรี  อยู่ประจำ   ทำโครงการ  มีรายได้ระหว่างเรียน  จบแล้วมีงานทำ 100%

สวัสดิการพิเศษสุด   สำหรับนักเรียนนักศึกษา

 1. มีหอพักให้ฟรีภายในพื้นที่วิทยาลัย ฯ ทั้งระดับ ปวช.  และ  ปวส. พร้อมมีครูเวรและยามดูแลรักษาความปลอดภัย
 2. มีกองทุน  กยศ./กรอ.  สำหรับทุกคนที่ประสงค์กู้ยืม  (เดือนล่ะ 2,400 บาท )
 3. ระดับ  ปวช. มีอาหารฟรี 3  มื้อ  (เช้า  กลางวัน  เย็น)
 4. มีงบสนับสนุนให้นักเรียนจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
 5. วิทยาลัยจัดระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ  นักเรียนได้เรียนรู้กับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและมีรายได้ระหว่างเรียน
 6. วิทยาลัยมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ เช่น  ประเทศจีน  ประเทศออสเตเรีย  ประเทศเดนมาร์ก ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  และวิทยาลัยมีการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ  ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปวช. (เรียนฟรี)
  
(รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า)
 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 50 คน
  - สาขางานการบัญชี              จำนวน 20 คน
 2. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
  - พืชศาสตร์            จำนวน 20 คน
  - สัตวศาสตร์           จำนวน 20 คน
  - ช่างกลเกษตร          จำนวน 20 คน
  - ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)  จำนวน 20 คน
  - อุตสาหกรรมเกษตร      จำนวน 20 คน
สาขาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปวส.
   (รับผู้จบ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า)
 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จำนวน 20 คน
  - สาขาวิชาการบัญชี               จำนวน 20 คน
 2. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
  - พืชศาสตร์                       จำนวน 20 คน
  - สัตวศาสตร์                     จำนวน 20 คน
  - ช่างกลเกษตร                  จำนวน 20 คน
  - ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)   จำนวน 20 คน
  - อุตสาหกรรมเกษตร           จำนวน 20 คน
  - ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์     จำนวน 20 คน
  - เทคโนโลยีภูมิทัศน์            จำนวน 20 คน

ประมาณค่าใช้จ่าย  ในการเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใหม่

รายการ ระดับ  ปวช.  (หลักสูตร 3 ปี) ระดับ  ปวส.  (หลักสูตร 2 ปี)
  สวัสดิการจากรัฐบาลเรียนฟรี  15  ปี
     1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
     2. ค่าอุปกรณ์การเรียน

รับ 900 บาท/ปี
รับ 230 บาท/ภาคเรียน

-
-
  ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท/ปี 200 บาท/ปี
  ค่าประกันของเสียหาย 200 บาท/หลักสูตร 200 บาท/หลักสูตร
  ค่าเทอม (ภาคเรียนละ) ฟรี โดยประมาณ 
3,000 บาท/สาขาวิชา
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ฟรี 100
  ค่าบัตรนักศึกษา ฟรี 100
  ค่าบำรุงสวัสดิการพยาบาล ฟรี 100
  ค่าบำรุงห้องสมุด ฟรี 100
  ค่าบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรี 100
  ค่าบำรุงองค์การนักศึกษา ฟรี 150 บาท/ปี
  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 70 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 400 บาท โดยประมาณ
4,120 บาท/สาขาวิชา

หากไม่สะดวกในการชำระค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยโดยตรง

ดาวน์โหลดรายละเอียด | ค้นหาข้อมูลใบสมัคร | สมัครเรียนออนไลน์ | ผู้ดูแลระบบ


สถิติการเข้าใช้งาน