รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
 1. ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดีเสียก่อน
 2. ผู้สมัครทำการกรอกแบบสมัครออนไลน์ ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเอง 
  (ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว)
 3. การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ผู้สมัครส่งเอกสารสำคัญต่อไปนี้ให้กับทางวิทยาลัย
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาวุฒิบัตร ( ใบ รบ. ) หรือใบรับรอง 2 ฉบับ
  3. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมของผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
  4. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมของ ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
 4. หลังจากที่ทางวิทยาลัย ฯ ได้รับข้อมูลและเอกสารแล้ว วิทยาลัย ฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลและจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์  ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียดการสมัครของตนเองได้ โดยป้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 16 หลัก แล้วทำการค้นหาข้อมูลผ่านหน้าเว็บไชต์
 5. เอกสารที่ผู้สมัครส่งถึงทางวิทยาลัย ฯ อาจถึงช้า-เร็ว ขึ้นอยู่กับระยะทาง  ทางวิทยาลัยจะยึดตาม ตราประทับ เป็นสำคัญ
ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสาร/การจ่าหน้าซอง

งานทะเบียน (สมัครเรียน)  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
ยอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก คุณยังไม่ยอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิก.